REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BOKSER ZOO

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.bokserzoo.pl (zwanej dalej „Stroną”).

2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Sylwia Truszkowska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Sylwia Truszkowska Bokser www.bokserzoo.pl z siedzibą w Warszawie 02-055, ul. Filtrowa 73/ 8, NIP: 1132341885 (zwany dalej „Usługodawcą”).

3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

1) poczty e-mail: sklep@bokserzoo.pl

2) telefonicznie: 664755800

4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 11.05.2022 r.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności:

- sprzedaży produktów dla zwierząt;

- sprzedaż artykułów zoologicznych.

2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:

1) w ramach sklepu internetowego - sprzedaż produktów dla zwierząt;

2) składania zamówień on-line;

3) założenie konta użytkownika;

4) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);

5) publikacji komentarzy;

3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,

2) przeglądarkę internetową,

3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,

4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter,

5) numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line.

2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy - sprzedaż produktów]

1. [Składanie zamówień]:

a. Rejestracja konta użytkownika nie jest wymagana do złożenia zamówienia na sklepie internetowym www.bokserzoo.pl.

b. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.

c. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.

d. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.

e. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy.

2. [Dokonywanie płatności]

a. Usługodawca umożliwia zapłatę:
(a) za pobraniem
(b) za pośrednictwem operatora płatności internetowych – przelewy24.pl oraz PayPo
(c) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy

b. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

3. [Dostawa/Odbiór towaru]

a. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.

b. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak abyś mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

c. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinieneś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych.

4. [Gwarancja]

Usługodawca udziela na rzecz *konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresiew jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

5. [Pozostałe informacje]

a. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.

b. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności:

(a) podałeś nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki

(b) dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki

(c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie

c. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup produktów zoologicznych. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Użytkownik zobligowany jest do złożenia Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Użytkownik może skorzystać ze znajdującego się na samym dole niniejszego Regulaminu – formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – drogą pocztową Usługodawcy wiadomość z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie (Usłudze płatnej) z jednoznacznym oświadczeniem, iż odstępują Państwo od umowy.

3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli Użytkownik złoży Usługodawcy przed jego upływem, oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt opłaconej przesyłki.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania >rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 [Konto użytkownika]

1. Użytkownik może założyć na Stronie www.bokserzoo.pl swoje konto. Jest to usługa darmowa.

2. Posiadanie aktywnego konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów na Stronie.

3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.

4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.

5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 7 [Newsletter]

1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail. 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 8 [Komentarze]

1. Na Stronie możesz publikować komentarze.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 9 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres:

sklep@bokserzoo.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) Twoje imię oraz adres e-mail,

2) dokładny opis i powód reklamacji,

3) Twoje żądania, propozycje i wnioski.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień złożenia odpowiedzi drogą mailową przez Usługodawcę odpowiedź na reklamację.

Art. 10 [Rozwiązywanie sporów]

1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Sylwia Truszkowska Bokser lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

3. Wyrażamy zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko Sylwia Truszkowska Bokser jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 11 [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.bokserzoo.pl/politykaprywatnosci.

Art. 12 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ] (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ... (tu wskazujecie swoje dane.)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Loading...